top of page

PATIENTFORENING


Der er stiftet en patientforening for borgere med broksygdom. Vi håber at mange vil melde sig ind og bidrage aktivt til at formidle oplysning til borgere og fagpersoner om broksygdom.

Her på siden vil løbende komme yderliger patientinformation og materiale.

Stiftende generalforsamling blev afholdt 23/9 - 2022
Referat af generalforsamling

Indmeldelse i brokforeningen
- en patientforening for borgere med broksygdom


Dette er indmeldelsesblanket for brokforeningen. Ved at udfylde nedenstående melder du dig ind i foreningen. Der er aktuelt ikke kontingent forbundet med medlemsskab.

Tak for din inmeldelse i brokforeningen

VEDTÆGTER

Vedtægter for Brokforeningen
– en patientforening for borgere med broksygdom


§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er ”Brokforeningen – en patientforening for borgere med broksygdom” forkortet ”Brokforeningen”.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er: At formidle oplysning til borgere og fagpersoner om broksygdom.

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket, som findes på foreningens hjemmeside.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.
Stk. 4. Medlemmerne betaler ikke kontingent.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang i hvert kalenderår og indkaldes med mindst tre ugers varsel. Indkaldelse annonceres på Brokforeningens hjemmeside.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt, og generalforsamlingen kan afholdes virtuelt fx på Zoom/Teams el.lign.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

      1. Valg af stemmetællere
      2. Valg af dirigent
      3. Formandens beretning
      4. Behandling af indkomne forslag
      5. Valg af formand
      6. Valg af næstformand
      7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
      8. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert medlem kan maximalt afgive et antal stemmer, svarende til det antal personer, der skal vælges.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformanden og et ordinært bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for
en 2-årig periode.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen konstituerer sig. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker elektronisk (email) med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller hvis bestyrelsens øvrige 2 medlemmer fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Der er for nuværende ikke økonomi involveret i foreningens arbejde. Der betales således ikke kontingent, og der er ej heller andre økonomiske aktiviteter. Hvis man på en generalforsamling
beslutter, at medlemskab indebærer kontingent eller beslutter andre økonomiske aktiviteter, vil følgende være gældende:
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue (hvis en sådan haves) skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål, til andre almennyttige formål, eller tilfalder Dansk Herniedatabase. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 23/9-2022.​
bottom of page